Regulamin

Strona główna > Oferta dla gości indywidualnych > Noclegi > Regulamin

Regulamin pobytu w Mazowieckim Siole Julianówka

 

 

 

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania.
 2. Domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się  o godz. 14.00 a kończy się o godz. 12.00 dnia następnego.
 3. Po przyjeździe do Mazowieckiego Sioła Julianówka należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem oraz okazać dokument potwierdzający wpłatę stosownej  zaliczki na poczet pobytu.
 4. Do korzystania z usług na terenie Mazowieckiego Sioła Julianówka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji, oraz z wniesionymi opłatami dodatkowymi przy dokonywaniu meldunku, a także wpłatą kaucji zwrotnej  w kwocie 200 zł na pokrycie ewentualnych kosztów zgodnie z pkt 14 regulaminu.
 5. Do ceny pobytu wynikającego z cennika  należy uiścić opłaty dodatkowe wynikające z naliczenia podczas meldunku, które nie były wcześniej naliczane m.in. wyżywienie, opłaty za dodatkowe osoby w domku lub pokoju, opłaty za psa.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania  poprzez wydanie jednego kompletu kluczy oraz informacji
  o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Mazowieckiego Sioła Julianówka .
 7. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w przypadku dłuższych pobytów w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Mazowieckiego Sioła Julianówka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekazanie kluczy, chyba, że w czasie meldunku lub pobytu zostanie ustalone inaczej.  W przypadku wyjazdu we wczesnych godzinach porannych należy zostawić klucze w domku na szafce nocnej (po uprzednim, np. dzień wcześniej, potwierdzeniu tego z Obsługą).
 8. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Mazowieckim Siole Julianówka, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę – bez uzgodnienia z recepcją Julianówki.
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia klienta w ośrodku w dniu rezerwacji maksymalnie do następnego dnia do godziny 14.00) upoważnia Mazowieckiego Sioła Julianówka jednostronnie do zerwania umowy z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych kosztów z tego tytułu.
 10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Mazowieckiego Sioła Julianówka po godz. 12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Mazowieckiego Sioła Julianówka.
 12. Wnioski wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście  Mazowieckiego Sioła Julianówka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu, rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą klienci ośrodka winni są uiścić w dniu  przyjazdu. Środki te przeznaczane są na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy.
 15. Mazowieckie Sioło Julianówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.
 16. Na terenie Mazowieckiego Sioła Julianówka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez samo Mazowieckie Sioło Julianówka imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 17. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Mazowieckim Siole Julianówka mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 18. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Mazowieckiego Sioła Julianówka (lub w trakcie ciszy nocnej),
  • takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Mazowieckiego Sioła Julianówka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 20. Osoby niebędące klientami Mazowieckiego Sioła Julianówka nie mogą  przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Mazowieckiego Sioła Julianówka   tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Julianówki i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Mazowieckiego Sioła Julianówka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
 21. Zezwolenie na pobyt psów w Mazowieckim Siole Julianówka możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Mazowieckiego Sioła Julianówka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą w kwocie 15 zł /doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Mazowieckiego Sioła Julianówka. Pieski  należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu  i wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony i Mazowieckie Sioło Julianówka nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie  oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (|np.wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest  bezpłatny wyłącznie dla klientów Mazowieckiego Sioła Julianówka podczas ich pobytu.
 23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Mazowieckim Siole Julianówka dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Sioła.
 24. Pobyt dzieci  na placu zabaw dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad  i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów .
 25. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 26. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Mazowieckie Sioło Julianówka dokonuje zwrotu 30%  opłat za poniesione świadczenia.
 27. Zabrania się korzystania w domkach z  własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Mazowieckiego Sioła Julianówka. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 17.
 28. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi  oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp oraz samodzielnego rozpalania ogniska bez ustalenia tego faktu z Obsługą. W przypadku niezastosowania się do powyższego  zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 17.
 29. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Mazowieckiego Sioła Julianówka.
 30. W domkach oraz Chacie Babci Julci obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu tytoniu.
 31. Regulamin Mazowieckiego Sioła Julianówka podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
 32. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Mazowieckiego Sioła Julianówka i obowiązuje od dnia 1.11.2018 r.
 33. Goście korzystający z usług Mazowieckiego Sioła Julianówka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.